Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nowy projekt innowacyjny Fundacji

Na prze­ło­mie kwiet­nia i maja 2012 r. roz­po­czyna się nowy pro­jekt inno­wa­cyjny Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich reali­zo­wany w part­ner­stwie z Lubel­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Ochrony Zdro­wia Psy­chicz­nego. Celem pro­jektu jest wzrost aktyw­no­ści zawo­dowo — spo­łecz­nej osób cho­rych psy­chicz­nie w wieku 15–25 lat z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, poprzez zasto­so­wa­nie nowa­tor­skiej i zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nej metody wspar­cia.
Wię­cej infor­ma­cji wkrótce na stro­nie inter­ne­to­wej pro­jektu w zakładce: 
http://fim.org.pl/dzialalnosc/projekty-fundacji/

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej
w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

« Wróć do listy aktualności