Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Nasz wspólny Świat

Pod­su­mo­wa­nie pro­jektu “Bez­pieczna przy­stań — pro­wa­dze­nie miesz­ka­nia chro­nio­nego dla cudzo­ziem­ców” reali­zo­wa­nego przez MOPR w Lublinie.

źró­dło: kurierlubelski.pl

« Wróć do listy aktualności