Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Miasta, aglomeracje, metropolie wobec współczesnych wyzwań

W dniu 22 listo­pada 2012 r. na Wydziale Poli­to­lo­gii UMCS w Lublinie…

… obyła się kon­fe­ren­cja “Mia­sta, aglo­me­ra­cje, metro­po­lie wobec współ­cze­snych wyzwań”. Kon­fe­ren­cji prze­wod­ni­czył Prof. nadzw. dr hab. Sta­ni­sław Micha­łow­ski,– JM Rek­tor UMCS, Kie­row­nik Zakładu Samo­rzą­dów i Poli­tyki Lokalnej.

Refe­rat pt. “Nie zosta­wiajmy miesz­kań­ców z boku — kilka prak­tycz­nych reflek­sji na temat zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego” wygło­sił Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM.

Do pobra­nia:

program_konferencji_MIASTA… (PDF)

 

« Wróć do listy aktualności