Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Medal za Zasługi dla Policji.

2 listo­pada 2011 r. Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM został odzna­czony meda­lem za Zasługi dla Policji.

Uro­czy­stość wrę­cze­nie medalu odbyła się w ramach otwar­cia Sta­no­wi­ska Wspo­ma­ga­nia Dowo­dze­nia Komendy Miej­skiej Poli­cji w Lubli­nie. Medal Wrę­czył Sekre­tarz Stanu w MSWiA — Wło­dzi­mierz Karpiński.

 

 

 źró­dło zdję­cia: www.kwp.lublin.pl

« Wróć do listy aktualności