Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Konkurs PARP

Zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści regio­nów poprzez spo­łeczną odpo­wie­dzial­ność biznesu

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich jako insty­tu­cja Kra­jo­wego Sys­temu Usług PARP infor­muje, iż w dniu wczo­raj­szym, tj. 08.01.2014 r. został otwarty nabór wnio­sków w ramach pro­jektu “Zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści regio­nów poprzez spo­łeczną odpo­wie­dzial­ność biz­nesu (CSR)”, który potrwa do 10 lutego 2014 r. do godziny 16.30. Doku­men­ta­cja kon­kur­sowa dostępna jest na stro­nie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268, a gene­ra­tor wnio­sków na https://gw-csr.parp.gov.pl/.

 

« Wróć do listy aktualności