Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Europa Wschodnia w Lublinie

W dniach 1– 6 paź­dzier­nika 2013 r. w Lubli­nie odbył się Kon­gres Ini­cja­tyw Europy Wschodniej.

Kon­gres został zor­ga­ni­zo­wany przez Urząd Mia­sta Lublin we współ­pracy z Cen­trum Kom­pe­ten­cji Wschod­nich i UNDP Pol­ska. Pra­cami Rady Pro­gra­mo­wej prze­wod­ni­czył Paweł Pro­kop — Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Prze­wod­ni­czący Cen­trum Kom­pe­ten­cji Wschodnich.Patronat hono­rowy nad Kon­gre­sem objęła Komi­sja Europejska

W Kon­gre­sie uczest­ni­czyło ponad 700 osób — przed­sta­wi­ciele samo­rzą­dów, admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, uczelni wyż­szych z Pol­ski, Ukra­iny, Bia­ło­rusi, Gru­zji, Arme­nii, Azer­bej­dżanu, Rosji oraz innych kra­jów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

Gośćmi hono­ro­wymi Kon­gresu byli mi.n.: prof. Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski, Paweł Kowal, prof. Krzysz­tof Pomian, prof. Hen­ryk Sam­so­no­wicz, Krzysz­tof Sta­now­ski, Ewa Syno­wiec, Hen­ryk Wujec.

Łącz­nie odbyło się kil­ka­na­ście paneli dys­ku­syj­nych i wykła­dów w ramach 9 linii tema­tycz­nych: POLITYKA WSCHODNIA UNII EUROPEJSKIEJ ; DZIEDZICTWO ; KONTEKSTY ; DOBRE RZĄDZENIE ; SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE ; INNOWACJE SPOŁECZNE ; EDUKACJA/NAUKA ; SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU ; TURYSTYKA.

Przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­wa­dzili dwa panele dyskusyjne:

- “Syner­gia czy roz­pro­sze­nie — o war­to­ści part­ner­stwa mię­dzy­sek­to­ro­wego” pro­wa­dzony przez Pawła Pro­kopa z udzia­łem przed­sta­wi­cieli samo­rzą­dów, przed­się­biorstw i NGO’s z Pol­ski, Ukra­iny, Moł­da­wii i Azerbejdżanu.

- “Gra­nica Schen­gen — próba pod­su­mo­wa­nia”, pro­wa­dzony przez Marka Mły­nar­czyka z udzia­łem przed­sta­wi­cieli Straży Gra­nicz­nej RP, Pań­stwo­wej Służby Gra­nicz­nej Ukra­iny, Agen­cji Fron­tex oraz UNDP Polska.

Kon­gre­sowi towa­rzy­szyły rów­nież dodat­kowe wyda­rze­nia, mi.n. Festi­wal “Inte­gra­cje — Media­cje” oraz pokazy repor­taży i  fil­mów doku­men­tal­nych (m.in. “Od szeptu do krzyku”).

« Wróć do listy aktualności