Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Konferencja w Łucku

Pod­su­mo­wa­nie pro­jektu “Aktywni miesz­kańcy — sku­teczni właściciele”.

W dniach 17–18 grud­nia 2014 r. w Łucku odbyło się semi­na­rium słu­żące pod­su­mo­wa­niu pro­jektu i pre­zen­ta­cji prze­wod­nika „od A do Z” — „Jak budo­wać i gospo­da­ro­wać wspól­notą miesz­ka­niową na Ukra­inie”, wraz z Kal­ku­la­to­rem Kosz­tów Mieszkalnictwa.

 Semi­na­rium połą­czone z warsz­ta­tami miało na celu poka­za­niu dobrych prak­tyk zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami i świad­cze­nia usług komu­nal­nych dla wspól­not miesz­ka­nio­wych w Pol­sce i na Ukra­inie oraz pre­zen­ta­cji prze­wod­nika „od A do Z” — „Jak budo­wać i gospo­da­ro­wać wspól­notą miesz­ka­niową na Ukra­inie” i Kal­ku­la­tora Kosz­tów Mieszkalnictwa.

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP w ramach Pro­gramu „Pol­ska pomoc roz­wo­jowa 2014” oraz Pro­gramu Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści “Study Tours to Poland”.

« Wróć do listy aktualności