Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Konferencja “Semafor nowych możliwości” czyli jak w praktyce wydłużyć aktywność zawodową osób 45+

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Powia­towy Urząd Pracy w Cheł­mie ser­decz­nie zapra­szają na kon­fe­ren­cję “SEMAFOR NOWYCH MOŻLIWOŚCI — czyli jak w prak­tyce wydłu­żyć aktyw­ność zawo­dową osób 45+” która odbę­dzie się w dniu 22 stycz­nia 2012 r. o godz. 11.00 w Hotelu VICTORIA ul. Naru­to­wi­cza 58/60 w Lublinie.

RAMOWY PROGRAM WYSTĄPIEŃ:

11.00 — 12:00

  • Sema­for nowych moż­li­wo­ści” – istota inno­wa­cji, dla­czego warto sto­so­wać nasze rozwiązania.

Paweł Pro­kop – eks­pert meto­dyczny pro­jektu, Pre­zes FIM

  • Sema­for nowych moż­li­wo­ści” – efekty pro­jektu z punktu widze­nia służb zatrudnienia.

Ali­cja Nawrocka – wie­lo­letni Dyrek­tor PUP w Chełmie

  • Sema­for nowych moż­li­wo­ści” – efekty pro­jektu z punktu widze­nia pracodawcy.

Robert Szlę­zak – pra­co­dawca, pre­zes IDEOPOLIS Sp. z o.o

  • Coaching jako metoda pracy doradcy zawodowego.

Monika Madej­ska – tre­ner, coach

  • Trudna sztuka budo­wa­nia rela­cji czyli o mecha­ni­zmach poko­ny­wa­nia wza­jem­nych barier u coacha i beneficjenta.

Dwu­głos: Ber­na­detta Mier­kie­wicz – coach

Kry­styna Szy­dłow­ska – osoba korzy­sta­jąca ze wspar­cia w ramach pro­jektu „Sema­for nowych możliwości”

12.00 — 12.15

  • Prze­rwa kawowa

12.15 — 13.00

  • DYSKUSJA PANELOWA: Sku­tecz­ność wspar­cia osób 45+ z udzia­łem przed­sta­wi­cieli admi­ni­stra­cji pracy, pra­co­daw­ców, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, coachów, osób korzy­sta­ją­cych ze wsparcia.

13.00 — 14.00

  • Lunch

 

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.fim.org.pl/semafor

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

« Wróć do listy aktualności