Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Konferencja dotycząca aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Lubelskiego do 2020 r.

 

8 listo­pada br. w Sali Kolum­no­wej Lubel­skiego Urzędu Woje­wódz­kiego odbyła się Kon­fe­ren­cja ini­cju­jąca pro­ces Aktu­ali­za­cji Regio­nal­nej Stra­te­gii Inno­wa­cji Woje­wódz­twa Lubel­skiego do 2020 r.

 Uczest­ni­czyli w niej przed­sta­wi­ciele Urzędu Mar­szał­kow­skiego, uczelni, jed­no­stek badaw­czo – roz­wo­jo­wych, insty­tu­cji oto­cze­nia biz­nesu oraz przed­się­bior­ców. Na spo­tka­niu nie zabra­kło przed­sta­wi­ciela Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich. Pod­czas kon­fe­ren­cji przed­sta­wione zostały zało­że­nia Regio­nal­nej Stra­te­gii Inno­wa­cji, któ­rym towa­rzy­szyła dys­ku­sja m.in. nad celami stra­te­gicz­nymi, inte­li­gent­nymi spe­cja­li­za­cjami oraz nowymi kie­run­kami roz­woju inno­wa­cji w przy­szłej per­spek­ty­wie programowania.

Wię­cej infor­ma­cji na temat kon­fe­ren­cji oraz zało­żeń Regio­nal­nej Stra­te­gii Inno­wa­cji Woje­wódz­twa Lubel­skiego znaj­duje się na stro­nie www.rsi.lubelskie.pl

 

« Wróć do listy aktualności