Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Konferencja gospodarcza w Koninie

12 — 13 maja 2014 r.

Kon­fe­ren­cję “Naj­now­sze ten­den­cje roz­wo­jowe w obsza­rze pro­mo­cji gospo­dar­czej i pozy­ski­wa­nia inwe­sto­rów. Prak­tyczne impli­ka­cje dla Konina”  odbę­dzie się w dniach 12–13 maja 2014 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wityng” w Miko­rzy­nie k. Konina.

Kon­fe­ren­cja reali­zo­wana jest w ramach zada­nia publicz­nego zle­co­nego Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich przez Urząd Mia­sta Konina pod tytu­łem: „Dzia­łal­ność wspo­ma­ga­jąca roz­wój gospo­dar­czy, w tym roz­wój przed­się­bior­czo­ści (Pro­mo­cja gospo­dar­cza mia­sta – testo­wa­nie kon­trak­ta­cji usług)”.

Wyda­rze­nie to przy­go­to­wuje Biuro Obsługi Inwe­stora Mia­sta Konina, które powstało w ramach powyż­szego pro­jektu. Podej­muje ono dzia­ła­nia mające na celu pro­mo­cję gospo­dar­czą mia­sta, wspiera przed­się­bior­ców pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą w Koni­nie oraz inwe­sto­rów zamie­rza­ją­cych prze­pro­wa­dzić swoje inwe­sty­cje w mie­ście i naj­bliż­szej oko­licy. W kraju i za gra­nicą Biuro Obsługi Inwe­stora kreuje pozy­tywny wize­ru­nek mia­sta, jako miej­sca atrak­cyj­nego do podej­mo­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej i inwe­sty­cyj­nej. Główne zada­nia BOI to pro­mo­cja poten­cjału gospo­dar­czego oraz aktywne wspar­cie pro­cesu obsługi kra­jo­wych i zagra­nicz­nych inwe­sto­rów w zakre­sie dostar­cza­nia infor­ma­cji i danych oko­ło­biz­ne­so­wych oraz o tere­nach inwe­sty­cyj­nych Konina.

Pro­gram kon­fe­ren­cji (pdf)

Zapra­szamy na stronę inter­ne­tową Biura Obsługi Inwe­stora Mia­sta Konin: www.gospodarka.konin.pl

« Wróć do listy aktualności