Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Komunikat

Z uwagi na zauwa­żone istotne wady for­malne w ogło­szo­nym postę­po­wa­niu nr 4/7.2.1/2015 z dnia 17.03.2015 roku doty­czą­cym wyboru wyko­nawcy na prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów porad­nic­twa psy­cho­lo­giczno — psy­cho­spo­łecz­nego Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich jest zmu­szona unie­waż­nić niniej­sze postępowanie.

W dniu dzi­siej­szym na stro­nie inter­ne­to­wej Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz w bazie kon­ku­ren­cyj­no­ści zosta­nie zamiesz­czone nowe zapy­ta­nie ofertowe.

« Wróć do listy aktualności