Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Klub Coacha

3 czerwca 2012 r. w sie­dzi­bie FIM odbyło się trze­cie spo­tka­nie Klubu Coacha.

Mie­li­śmy oka­zję dowie­dzieć się „Jak pra­co­wać 2 godziny dzien­nie, a resztę poświę­cić na roz­wój” :) oraz poznać „Zna­cze­nie komu­ni­ka­cji wer­bal­nej i poza­wer­bal­nej w coachingu”.

Już 30 czerwca (w godzi­nach 10:00–16:00) zapra­szamy wszyst­kich któ­rych pasjo­nuje coaching, pra­cują jako coacho­wie lub tre­ne­rzy, czy też po pro­stu chcą roz­wi­jać się, lubią szko­le­nia i spo­tka­nia doty­czące umie­jęt­no­ści mięk­kich oraz samorozwoju.

Czego się spodziewać :) ???

- 10:00 – 12:00 — „Zna­cze­nie kre­atyw­no­ści w coachingu”

- 12:00 – 16:00 — „Prak­tyczne aspekty wyko­rzy­sta­nia inte­li­gen­cji emocjonalnej”

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych przy­łą­cze­niem się do Klubu Coacha prosimy

o wcze­śniej­szy kon­takt pod nr: 81 441 33 44 lub na adres: ilona.mierzwa@fim.org.pl

 

« Wróć do listy aktualności