Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Identyfikacja barier rozwoju generacji małoskalowej

Sza­nowni Państwo,

ser­decz­nie zapra­szamy do wypeł­nie­nia ankiety, która jest pierw­szym kro­kiem programu iden­ty­fi­ka­cji barier roz­woju gene­ra­cji mało­ska­lo­wej, wdra­ża­nego pilo­ta­żowo w woje­wódz­twie lubel­skim przez Urząd Regu­la­cji Ener­ge­tyki.

Roz­wój gene­ra­cji mało­ska­lo­wej, którą sta­no­wią roz­pro­szone źró­dła ener­gii, o nie­wiel­kich, rzędu kil­ku­dzie­się­ciu KW do mak­sy­mal­nie kilku MW mocach, wytwa­rza­jące ener­gię elek­tryczną lub ener­gię elek­tryczną i cie­pło w koge­ne­ra­cji, w tym w szcze­gól­no­ści zali­czane do odna­wial­nych źró­deł ener­gii (OZE), to jeden z celów poli­tyki ener­ge­tycz­nej Pol­ski. Roz­wi­nięta siec źró­deł gene­ra­cji mało­ska­lo­wej sta­nowi sku­teczne narzę­dzie słu­żące popra­wie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­nego na pozio­mie lokal­nym, zago­spo­da­ro­wa­nia odpa­dów i pozo­sta­ło­ści z pro­duk­cji rol­nej czy prze­my­słu spo­żyw­czego do celów ener­ge­tycz­nych, to źró­dło dodat­ko­wych przy­cho­dów lokal­nych pod­mio­tów gospo­dar­czych i rol­ni­ków, a także istotny ele­ment infra­struk­tury inte­li­gent­nych sieci, tzw. smart grids.
Źró­dła gene­ra­cji mało­ska­lo­wej to także źró­dła oparte o tzw. pro­su­menta, pro­du­ku­ją­cego ener­gię elek­tryczną na potrzeby wła­sne, a ewen­tu­alną nad­wyżkę sprze­da­ją­cego do sieci.
Warun­kiem nie­zbęd­nym do szyb­kiego i spraw­nego roz­woju gene­ra­cji mało­ska­lo­wej jest przede wszyst­kim eli­mi­na­cja bądź ogra­ni­cze­nie czyn­ni­ków sta­no­wią­cych bariery jej roz­woju. Temu wła­śnie celowi słu­żyć ma pro­gram iden­ty­fi­ka­cji bariery roz­woju gene­ra­cji mało­ska­lo­wej, który wdra­żany jest pilo­ta­żowo w woje­wódz­twie lubel­skim.

Pierw­szym kro­kiem pro­gramu jest odpo­wiedź na załą­czoną ankietę przy­go­to­waną przez Wschodni Oddział Tere­nowy URE w Lubli­nie, zawie­ra­jącą pyta­nia okre­śla­jące bariery inwe­sty­cyjne w obsza­rach m.in.: loka­li­za­cji inwe­sty­cji, warun­ków przy­łą­cze­nia do sieci dys­try­bu­cyj­nej i nowych technologii.

Ser­decz­nie zapra­szamy do wypeł­nie­nia poniż­szej ankiety i prze­sła­nie do dnia 20 kwiet­nia
2012 r.
na adres e-mail: lublin@ure.gov.pl lub faxem na nr 81 463 61 10

Bariery OZE ankieta v2

Źró­dło: Urząd Regu­la­cji Energetyki

« Wróć do listy aktualności