Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Fundacja partnerem projektu innowacyjnego PUP Lublin

Komi­sja Oceny Pro­jek­tów Cen­trum Roz­woju Zaso­bów Ludz­kich przy­znała pozy­tywną ocenę i zare­ko­men­do­wała do dofi­nan­so­wa­nia pro­jekt “PI Indy­wi­du­alny koszyk świad­czeń 50+  — model trój­sek­to­ro­wej współ­pracy w zakre­sie rynku pracy”. Pro­jekt ma cha­rak­ter inno­wa­cyjny i będzie reali­zo­wany przez Powia­towy Urząd Pracy w Lubli­nie w part­ner­stwie z Fun­da­cją Ini­cja­tyw Menedżerskich.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej
w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

« Wróć do listy aktualności