Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Celem pro­jektu jest wspar­cie zmian przy­czy­nia­ją­cych się do stwo­rze­nia modelu  spraw­nego i sku­tecz­nego samorządu.