Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Celem pro­jektu jest zwięk­sze­nie sku­tecz­no­ści absol­wen­tów na rynku pracy poprzez naby­cie przez nich atrak­cyj­nych kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści per­so­nal­nych oraz naby­cia doświad­cze­nia zawo­do­wego w ramach praktyk.