Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Prze­pro­wa­dze­nie badań i ana­liz, w zakre­sie tren­dów roz­wo­jo­wych, pro­gno­zo­wa­nia zmian gospo­dar­czych w regio­nie lubel­skim, two­rze­nia i likwi­da­cji miejsc pracy w związku z orga­ni­za­cją przez Pol­skę EURO.