Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wspar­cie osób z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi, ukie­run­ko­wane na inte­gra­cję spo­łeczną i zdo­by­cie umie­jęt­no­ści pomoc­nych do funk­cjo­no­wa­nia na rynku pracy.