Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Istotą pro­jektu jest zwięk­sze­nie aktyw­no­ści zawo­do­wej i spo­łecz­nej osób z zabu­rze­niami psychicznymi.