Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Uzu­peł­nia­nie i pod­wyż­sza­nie kwa­li­fi­ka­cji pie­lę­gnia­rek i położ­nych zatrud­nio­nych w jed­nost­kach ochrony zdro­wia na tere­nie woje­wódz­twa lubelskiego.