Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Ideą pro­jektu jest wypra­co­wa­nie i wdro­że­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w zakre­sie wydłu­że­nia aktyw­no­ści zawo­do­wej osób po 45 roku życia w powie­cie chełmskim.