Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Pro­jekt doty­czy spe­cja­li­stycz­nych kur­sów i warsz­ta­tów coachin­go­wych, skie­ro­wany jest do pie­lę­gnia­rek i położ­nych, daje moż­li­wość naby­cia nowo­cze­snych, trwa­łych i aktu­al­nych kwa­li­fi­ka­cji pozwa­la­ją­cych na zwięk­sze­nie war­to­ści i samo­dziel­no­ści zawodowej.