Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Pro­jekt doty­czy opra­co­wa­nia i wdro­że­nia nowa­tor­skiego sys­temu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej woje­wódz­twa lubel­skiego i podkarpackiego.