Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Dzia­ła­nia ukie­run­ko­wane są na zdo­by­cie przez uczest­ni­ków aktu­al­nych i nowo­cze­snych kwa­li­fi­ka­cji w dzie­dzi­nie odna­wial­nych źró­deł energii.