Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Pro­jekt ma na celu wypra­co­wa­nie i wdro­że­nie inno­wa­cyj­nego modelu umoż­li­wia­ją­cego efek­tyw­niej­sze zarzą­dza­nie usłu­gami spo­łecz­nymi świad­czo­nymi w for­mie out­so­ur­cingu w samo­rzą­dach gmin­nych i powia­to­wych Pod­kar­pa­cia i Lubelszczyzny.