Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wspar­cie szko­le­niowe i dorad­cze doty­czące wdro­że­nia Sys­temu Zarzą­dza­nia Jako­ścią wg normy ISO 9001 z ele­men­tami Sys­temu Zarzą­dza­nia Śro­do­wi­skiem wg normy ISO 14001 w orga­ni­za­cjach pozarządowych.