Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Pobu­dze­nie aktyw­no­ści i przed­się­bior­czo­ści miesz­kań­ców gminy Ostrów Lubelski.