Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Głów­nym celem pro­jektu jest zwięk­sze­nie szans na zatrud­nie­nie osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo z 14 powia­tów woje­wódz­twa lubel­skiego, poprzez ich kom­plek­sową aktywizację.