Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Poprawa funk­cjo­no­wa­nia urzę­dów gmin woje­wódz­twa lubel­skiego poprzez wdro­że­nie uspraw­nień zarządczych.