Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Delegacje z obwodu Donieckiego i Charkowskiego

W dru­giej poło­wie wrze­śnia 2013 r. zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy 2 wizyty studyjne.

W dniach 15 — 27.09.2013 gości­li­śmy przed­sta­wi­cieli admi­ni­stra­cji publicz­nej szcze­bla rejo­no­wego i obwo­do­wego z regionu Doniec­kiego i Char­kow­skiego oraz uczelni wyż­szych (m.in. Char­kow­skiego Naro­do­wego Uni­wer­sy­tetu i Char­kow­skiego Regio­nal­nego Insty­tutu Zarzą­dza­nia Pań­stwo­wego Naro­do­wej Aka­de­mii Zarzą­dza­nia przy Pre­zy­den­cie Ukrainy).

Tema­tem wizyty były pol­skie doświad­cze­nia zarzą­dza­nia pro­jek­tami, zarówno infra­struk­tu­ral­nymi jak i spo­łecz­nymi. Uczest­nicy brali udział w semi­na­riach oraz spo­tka­niach z pol­skimi samo­rzą­dow­cami i przed­sta­wi­cie­lami orga­ni­za­cji pozarządowych.

Ramowy pro­gram wizyty:

Semi­na­rium nt. zarzą­dza­nia pro­jek­tami — przy­go­to­wa­nia, reali­za­cja, ewaluacja

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubel­skiego — Depar­ta­ment Regio­nal­nego Pro­gramu Operacyjnego

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubel­skiego — Depar­ta­ment Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

Urząd Mia­sta Lublin — Wydział Pro­jek­tów Nieinwestycyjnych

Urząd Mia­sta Lublin — Wydział Stra­te­gii i Obsługi Inwestorów

Lubel­ski Park Naukowo — Technologiczny

Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżajsku

SPZOZ w Leżajsku

Powia­towa Komenda PSP w Leżajsku

Urząd Gminy Konopnica

Wyż­sza Szkoła Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lublinie

Cen­trum Kom­pe­ten­cji Wschodnich

 Nasi Goście wie­lo­krot­nie pod­kre­ślali wysoki pro­fe­sjo­na­lizm pol­skich insty­tu­cji i orga­ni­za­cji. W zgod­nej opi­nii stwier­dzili, że wizyta była dla nich inspi­ra­cją i moty­wa­cją do podej­mo­wa­nia dzia­łań zmie­rza­ją­cych do inte­gra­cji Ukra­iny z Unią Europejską.

Wszy­scy razem trzy­mamy kciuki za Szczyt Part­ner­stwa Wschod­niego w Wilnie.

Wszyst­kim oso­bom i insty­tu­cjom współ­pra­cu­ją­cym przy orga­ni­za­cji wizyty ser­decz­nie dziękujemy!

 

Wizyta współ­fi­nan­so­wana w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści „Study Tours to Poland”.

« Wróć do listy aktualności