Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Delegacja z Obwodu Donieckiego

W dniach 21 — 27 stycz­nia gości­li­śmy przed­sta­wi­cieli Obwodu Donieckiego.

W dniach 21 — 27 stycz­nia gości­li­śmy przed­sta­wi­cieli Obwodu Doniec­kiego (Doniecka Rada Obwo­dowa, Doniecka Obwo­dowa Admi­ni­stra­cja Pań­stwowa, Zwią­zek Orga­nów Samo­rzą­dów Lokal­nych Obwodu Doniec­kiego). Tema­tem prze­wod­nim wizyty było doświad­cze­nie pol­skich samo­rzą­dów w zakre­sie opra­co­wa­nia i wdra­ża­nia stra­te­gii roz­woju, a także kre­owa­nia lokal­nej marki,  w kon­tek­ście opra­co­wa­nia nowej Stra­te­gii Roz­woju Obwodu Donieckiego.

Pro­gram wizyty:
Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubel­skiego
   — Depar­ta­ment Poli­tyki Regio­nal­nej
   — Depar­ta­ment Pro­mo­cji i Turystki / Cen­trum Pro­mo­cji
   — Kan­ce­la­ria Mar­szałka — Oddział Współ­pracy Regio­nal­nej i Zagranicznej

Urząd Mia­sta Lublin
   — Wydział Stra­te­gii i Obsługi Inwe­sto­rów
   — Wydział Pro­jek­tów Nie­in­we­sty­cyj­nych
   — Biuro Obsługi Mieszkańców

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich

Zwią­zek Gmin Lubelszczyzny

Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżaj­sku
Śro­do­wi­skowy Dom Samo­po­mocy w Jelnej

Urząd Gminy Gro­dzi­sko Dolne

Wizyta została zor­ga­ni­zo­wana w ramach Pro­gramu Study Tours to Poland finan­so­wa­nego ze środ­ków Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wolności

« Wróć do listy aktualności