Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Delegacja z Kirgistanu

Przed­sta­wi­ciele Mini­ster­stwa Finan­sów Repu­bliki Kir­gi­stanu na Lubelszczyźnie.

W dniach 14 — 17 maja 2014 r. na tere­nie Woje­wódz­twa Lubel­skiego prze­by­wała dele­ga­cja z Mini­ster­stwa Finan­sów Repu­bliki Kir­gi­stanu. Celem wizyty było przed­sta­wie­nie pol­skiego modelu samo­rządu tery­to­rial­nego i podziału kom­pe­ten­cji pomię­dzy róż­nymi szcze­blami samo­rządu, a także sys­temu finan­sów samo­rzą­dów na pozio­mie woje­wódz­twa, powiatu i gminy. W tym celu przed­sta­wi­ciele MF Kir­gi­stanu spo­tkali się z pol­skimi samo­rzą­dow­cami i eks­per­tami. Obec­nie w Kir­gi­sta­nie wdra­żana jest reforma finan­sów publicznych.

RAMOWY PROGRAM WIZYTY

 • Spo­tka­nie w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Lubel­skiego
  Krzysz­tof Het­man — Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubelskiego
 • Pre­zen­ta­cja nt. samo­rządu woje­wódz­twa oraz podziału kom­pe­ten­cji pomię­dzy róż­nymi szcze­blami samo­rządu
  Leszek Bura­kow­ski — Dyrek­tor Depar­ta­mentu Organizacyjno-Prawnego
 • Pre­zen­ta­cja nt. finan­sów samo­rządu woje­wódz­twa oraz rela­cji budże­tów lokal­nych do budżetu cen­tral­nego i zadań zle­co­nych
  Elż­bieta Mocior — Skarb­nik Woje­wódz­twa Lubelskiego
 • Spo­tka­nie w Sta­ro­stwie Powiatu Lubel­skiego. Pre­zen­ta­cja nt. finan­sów powiatu
  Paweł Pikula — Sta­ro­sta Powiatu Lubelskiego
 • Spo­tka­nie w Urzę­dzie Mia­sta Lublin. Pre­zen­ta­cja nt. finan­sów gminy
  Krzysz­tof Żuk — Pre­zy­dent Mia­sta Lublin
 • Spo­tka­nie w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich. Pre­zen­ta­cja nt. Sys­temu Zarzą­dza­nia Jako­ścią
  Paweł Pro­kop — Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich

« Wróć do listy aktualności