Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Białystok a kraje Partnerstwa Wschodniego

W dniach 18 — 19 listo­pada 2011 r. w Bia­łym­stoku odbyło się spo­tka­nie infor­ma­cyjne nt. “Moż­li­wo­ści aktyw­nej pro­mo­cji Mia­sta Bia­ły­stok w kra­jach Part­ner­stwa Wschod­niego”. Spo­tka­nie prze­pro­wa­dził Marek Mły­nar­czyk — koor­dy­na­tor współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej FIM. Uczest­ni­kami spo­tka­nia byli przed­sta­wi­ciele Urzędu Miej­skiego i orga­ni­za­cji pozarządowych.

« Wróć do listy aktualności