Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Bezpieczne pieniądze

Naro­dowy Bank Pol­ski we współ­pracy z Poli­cją przy­go­to­wał kam­pa­nię infor­ma­cyjną „Bez­pieczne pie­nią­dze. Podaj dalej”.

Celem akcji jest zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa obrotu pie­nięż­nego w cza­sie Mistrzostw Europy w Piłce Noż­nej UEFA Euro 2012. Chcemy przy­po­mnieć Pola­kom, a kibi­ców i tury­stów z zagra­nicy zazna­jo­mić z wize­run­kami i zabez­pie­cze­niami pol­skich bank­no­tów. Będziemy także infor­mo­wać o zasa­dach bez­piecz­nego korzy­sta­nia z kart płat­ni­czych i ban­ko­ma­tów – wszystko po to, aby pomóc kibi­com ustrzec się przed oszu­stwami. Akcja pro­wa­dzona jest przez cały czer­wiec we wszyst­kich mia­stach zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję tur­nieju – w War­sza­wie, Pozna­niu, Gdań­sku, Wro­cła­wiu oraz Kra­ko­wie, a także na przej­ściach gra­nicz­nych, por­tach lot­ni­czych i dwor­cach kolejowych.

Pod­czas tur­nieju Euro 2012, który roz­po­czął się w pią­tek 8 czerwca, Pol­skę odwie­dzi nawet milion kibi­ców. Pra­wie połowa z nich zosta­nie w naszym kraju dłu­żej niż jeden dzień. Razem z kibi­cami będą „podró­żo­wały” ich pie­nią­dze – zarówno gotówka, jak i karty płat­ni­cze. Jak zatem roz­po­znać fał­szywe bank­noty i nie dać się oszu­kać pod­czas doko­ny­wa­nia płat­no­ści? W tym pomoże kibi­com Poli­cja i emi­tent pie­nią­dza – Naro­dowy Bank Polski.

Dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych przy­go­to­wano mate­riały infor­ma­cyjne w for­mie ulo­tek i bro­szur, które będą dys­try­bu­owane na przej­ściach gra­nicz­nych, lot­ni­skach oraz dwor­cach. Ponad 500 000 ulo­tek trafi do miast, w któ­rych odbędą się roz­grywki, a kolej­nych 50 000 do pił­kar­skich stref kibica, tzw. Fan­Cam­pów. Infor­ma­cje o zabez­pie­cze­niach bank­no­tów dys­try­bu­owane będą rów­nież przez wio­dące sieci han­dlowe zlo­ka­li­zo­wane w pobliżu boisk i mia­ste­czek pił­kar­skich. Poli­cja będzie roz­pro­wa­dzać ulotki na sta­dio­nach, w auto­bu­sach prze­wo­żą­cych kibi­ców, a także w komisariatach.

Wszyst­kie publi­ka­cje – zarówno w for­mie papie­ro­wej jak i elek­tro­nicz­nej – przy­go­to­wano w kilku wer­sjach języ­ko­wych – pol­skiej, angiel­skiej i rosyj­skiej. Infor­ma­cje te zna­la­zły się rów­nież w pakie­tach dla wolon­ta­riu­szy oraz przed­sta­wi­cieli służb mun­du­ro­wych przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie na Euro 2012 przez orga­ni­za­tora mistrzostw – spółkę PL.2012.

Klu­czowe infor­ma­cje o dzia­ła­niach NBP i Poli­cji znaj­dują się rów­nież na stro­nie inter­ne­to­wej kam­pa­nii www.nbp.pl/BezpiecznePieniadze, z któ­rej będzie można wkrótce pobrać apli­ka­cję mul­ti­me­dialną pre­zen­tu­jącą zabez­pie­cze­nia pol­skich pie­nię­dzy wraz z fil­mem instruk­ta­żo­wym. Apli­ka­cję będzie można pobrać bez­płat­nie na urzą­dze­nie mobilne (np. tele­fon lub tablet), w jed­nej z wybra­nych wer­sji językowych.

O kam­pa­nii oraz apli­ka­cji powia­do­mią na swo­ich stro­nach inter­ne­to­wych także part­ne­rzy wspie­ra­jący akcję NBP i Poli­cji: Służba Celna, Pol­ska Orga­ni­za­cja Han­dlu i Dys­try­bu­cji oraz PKP.

 

NBP Safe -  ofi­cjalna apli­ka­cja poświę­cona pol­skim pieniądzom.

Dzięki nowej apli­ka­cji Naro­do­wego Banku Pol­skiego dowie­dzą się Pań­stwo, że pol­skie bank­noty i monety mają jedne z naj­lep­szych na świe­cie zabez­pie­czeń. Nauczą się Pań­stwo, jak roz­po­zna­wać fał­szywe banknoty.

 Poznaj NBP Safe:

- dotknij ekranu, aby wyświe­tlić zabez­pie­cze­nia banknotu,

- prze­chyl urzą­dze­nie, aby zoba­czyć takie zabez­pie­cze­nia, jak holo­gram czy farba metalizowana,

- zobacz, jak wygląda bank­not oglą­dany pod świa­tło, a jak w pro­mie­niach UV,

- obej­rzyj gale­rię bank­no­tów znaj­du­ją­cych się w obiegu przed denominacją.

- apli­ka­cja jest dostępna w języ­kach pol­skim i angielskim.

 Apli­ka­cja, prze­zna­czona na więk­szość urzą­dzeń dzia­ła­ją­cych w sys­te­mie iOS i Android, została przy­go­to­wana w dwóch wer­sjach: stan­dar­do­wej – na mniej­sze urzą­dze­nia oraz HD na tablet.

NBP Safe – naj­bar­dziej pewne źró­dło infor­ma­cji o pol­skich pieniądzach.

 LINK DO FILMU NA YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=X4b1K0cdCHU&feature=plcp

 LINKI DO BEZPOŚREDNIEGO POBRANIA ZE SKLEPÓW:

- App Store:

http://itunes.apple.com/pl/app/nbp-safe/id531429340?mt=8

- Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nbp.banknoty&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInBsLm5icC5iYW5rbm90eSJd

 Dołą­czony kod QR umoż­li­wia, po jego ska­no­wa­niu tele­fo­nem, przej­ście do strony www.nbp.pl/nbpsafe z infor­ma­cją o aplikacji.

Wymaga to połą­cze­nia inter­ne­to­wego i trans­mi­sji danych lub połącz­nia Wi-Fi, co może wią­zać się z opłatami.

 

 

« Wróć do listy aktualności