Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Aktywni mieszkańcy – skuteczni właściciele

Audyt wdra­ża­nia Kal­ku­la­tora Kosz­tów Miesz­kal­nic­twa i Sys­temu zarzą­dza­nia wspól­notą mieszkaniową

W dniach 2 – 7 grud­nia 2014 r. w ramach reali­za­cji pro­jektu „Aktywni miesz­kańcy – sku­teczni wła­ści­ciele” odbyła się wizyta pol­skich eks­per­tów do Łucka w celu prze­pro­wa­dze­nia audytu wdra­ża­nia i funk­cjo­no­wa­nia Kal­ku­la­tora Kosz­tów Miesz­kal­nic­twa oraz Sys­temu zarzą­dza­nia wspól­notą miesz­ka­niową w łuc­kich wspól­no­tach mieszkaniowych.

Eks­perci Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich prze­pro­wa­dziły dodat­kowe kon­sul­ta­cję nt. wyko­rzy­sta­nia Kal­ku­la­tora Kosz­tów Miesz­kal­nic­twa w codzien­nej pracy zarzą­dów wspól­not miesz­ka­nio­wych oraz zarzą­dza­nia wspól­no­tami według Sys­temu. Audyt został prze­pro­wa­dzony w 10 wspól­no­tach miesz­ka­nio­wych Łucka.

Według Julii Saba­tiuk, prze­wod­ni­czą­cej Aso­cja­cji Wspól­not Miesz­ka­nio­wych „Łuczany”, sto­so­wa­nie Kal­ku­la­tora Kosz­tów Miesz­kal­nic­twa szcze­gól­nie pomocne ze względu na moż­li­wo­ści róż­nych opcji obli­czeń kosz­tów prze­pro­wa­dze­nia prac remon­to­wych we wspól­no­tach oraz spraw­dza się w przy­go­to­wa­niu mate­ria­łów dla kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z człon­kami wspól­not, podej­mo­wa­nia decy­zji na zebra­niach mieszkańców.

Kal­ku­la­tor Kosz­tów Miesz­kal­nic­twa — kata­lo­gowy zestaw wskaź­ni­ków umoż­li­wia­ją­cych pomiar wydaj­no­ści usług gene­ru­ją­cych koszty miesz­kal­nic­twa w for­mie elektronicznej.

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP w ramach Pro­gramu „Pol­ska pomoc roz­wo­jowa 2014” oraz Pro­gramu Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści “Study Tours to Poland”.

« Wróć do listy aktualności