Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Aktywna Gromada”

 “Активна Громада” — nowy pro­jekt Fun­da­cji reali­zo­wany od 1 czerwca 2012 r. w Obwo­dzie Doniec­kim (Ukraina).

Pro­jekt doty­czy pilo­ta­żo­wego wdro­że­nia sys­temu kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­cami i orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi w trzech samo­rzą­dach obwodu doniec­kiego (Arte­mow­sku, Amw­ro­si­jew­sku i Gor­łówce). Istotą dzia­łań będzie sygna­li­zo­wa­nie przez miesz­kań­ców klu­czo­wych obsza­rów pro­ble­mo­wych wystę­pu­ją­cych w miej­scu ich zamiesz­ka­nia, a następ­nie zgła­sza­nie kon­kret­nych ini­cja­tyw zgod­nych z moż­li­wo­ściami praw­nymi i finan­so­wymi samo­rządu pro­wa­dzą­cych do roz­wią­za­nia tych pro­ble­mów. Formą dzia­łań będzie: orga­ni­za­cja spo­tkań miesz­kań­ców, przed­sta­wi­cieli NGO, urzęd­ni­ków samo­rzą­do­wych odpo­wie­dzial­nych za new­ral­giczne obszary funk­cjo­no­wa­nia samo­rządu pro­wa­dzone akty­wi­zu­jącą metodą RADAR; szko­le­nia dla człon­ków zespołu ds. komu­ni­ka­cji z miesz­kań­cami (zło­żo­nego z urzęd­ni­ków); warsz­taty dla przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia świad­cze­nia usług publicz­nych; wizyty stu­dyjne (w ramach któ­rych zapre­zen­to­wane zostaną pol­skie doświad­cze­nia zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego). Efek­tem mate­rial­nym będzie film edu­ka­cyjny (w języku ukra­iń­skim) poka­zu­jący dobre prak­tyki współ­pracy z miesz­kań­cami oraz pod­ręcz­nik, sta­no­wiący instruk­cję pro­wa­dze­nia pro­cesu konsultacji.

Pro­jekt jest reali­zo­wany w part­ner­stwie z Miej­sco­wym Związ­kiem Orga­nów Samo­rzą­dów Lokal­nych Obwodu Doniec­kiego oraz przy wspar­ciu Pro­gramu Study Tours to Poland  Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści zarzą­dza­nego przez Kole­gium Europy Wschod­niej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany w ramach dota­cji Pol­skiej Fun­da­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy na rzecz Roz­woju “Wie­dzieć Jak” (Fun­da­cja Soli­dar­no­ści Mię­dzy­na­ro­do­wej)

« Wróć do listy aktualności