Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe- dotyczy warsztatów socjoterapeutycznych – nocleg, wyżywienie, sala

28.11.17

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym zapew­nie­nia noc­legu  oraz sali i poczę­stunku w trak­cie przerw w warsz­ta­tach pod­czas tygo­dnio­wych warsz­ta­tów socjo­te­ra­peu­tycz­nych dla mło­dzieży zapra­szamy do zapo­zna­nia się z zamó­wie­niem i zło­że­nia oferty do dnia 08.12.2017 r.

 

Poniżej zamieszczamy formularze do złożenia:

Zapytanie ofertowe

1_Formularz oferty

2_Oświadczenie o braku powiązań

3_Wzór umowy

 

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie


W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 6/dws/2017 z dnia 28.11.2017 z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu „Dobre wsparcie na starcie”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie  w dniu 12.12.2017 komisja dokonała wyboru Wykonawcy.  W załączniku dostępna jest informacja o wyborze Wykonawcy

Informacja o wyborze Wykonawcy

Powrót