Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 9/AiS/2017

27.10.17

w związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem jest wybór:

Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie Monter paneli PV przygotowujące uczestników do zdania egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego

1.zał_formularz-oferty_9_ais_2017

2 zał_9_ais_2017- poik

3. zał_9_ais_2017- Formularz

4. zał_9_ais_2017- RIS i akr.

5. zał_ Umowa_wzór 9-AiS_2017

Zapytanie ofertowe 9_AiS_2017

Termin składana ofert upływa 06 listopada o godz. 9.00

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Aktywni i skuteczni na rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert!

Powrót