Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 9/AiS/2017 – wyniki postępowania

07.11.17

w związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza wyniki postę­po­wa­nia prowadzonego w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem był wybór:

Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie Monter paneli PV przygotowujące uczestników do zdania egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego

Informacja o wyborze Wykonawcy 9_AiS_2017

 

 

Powrót