Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 8/AiS/2017

13.10.17

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór:

Wykonawcy na zrealizowanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. „Kucharz/Kucharka” (120 godz.) oraz  zorganizowaniu egzaminu czeladniczego dla 15 uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe 8_AiS_2017

1.zał_formularz-oferty_8_ais_2017

2 zał_8_ais_2017- poik

3. zał_8_ais_2017- Formularz

4. zał_8_ais_2017- RIS

5. zał_ Umowa_wzór 8-AiS_2017

Serdecznie zapraszamy!

Powrót