Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 7/AiS/2017

06.10.17

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór Wykonawcy:

Cześć 1 –który przeprowadzi zajęcia, których celem będzie Opracowanie Indywidualnego Planu Działania z uczestnikami projektu

Cześć 2–który przeprowadzi zajęcia w ramach Poradnictwa Indywidualnego dla uczestników projektu

Część 3 – który przeprowadzi warsztaty grupowe w zakresie poradnictwa zawodowego z uczestnikami projektu

Zapytanie ofertowe 7_AiS_2017

Zał_nr_1_formularz_oferty

Zał_nr_2. oswiadczenie_o_braku_powiazan_ok

Zał_nr_3_ formularz_potwierdzający_spełnianie wymagań 7_AiS_2017

Zał_nr_4 – Umowa zlecenie_wzór

Serdecznie zapraszamy!

Powrót