Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 7/AiS/2017- wyniki

24.10.17

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawo­dowa dot. wyboru Wykonawcy:

Cześć 1 –który przeprowadzi zajęcia, których celem będzie Opracowanie Indywidualnego Planu Działania z uczestnikami projektu

Cześć 2–który przeprowadzi zajęcia w ramach Poradnictwa Indywidualnego dla uczestników projektu

Część 3 – który przeprowadzi warsztaty grupowe w zakresie poradnictwa zawodowego z uczestnikami projektu

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zamieszcza informację o wyborze Wykonawcy:

Informacja_o_wyborze_Wykonawcy 7_AiS_2017

Powrót