Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 7/AiS/2017 – protokół z otwarcia ofert

16.10.17

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym postępowaniem dotyczącym  wyboru Wykonawcy:

Cześć 1 –który przeprowadzi zajęcia, których celem będzie Opracowanie Indywidualnego Planu Działania z uczestnikami projektu

Cześć 2–który przeprowadzi zajęcia w ramach Poradnictwa Indywidualnego dla uczestników projektu

Część 3 – który przeprowadzi warsztaty grupowe w zakresie poradnictwa zawodowego z uczestnikami projektu

 

Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert:

Protokół z otwarcia ofert 7_AiS_2017

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa

Powrót