Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapy­ta­nie ofer­towe 6/AiS/2017– pro­to­kół z otwar­cia ofert

02.10.17

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawo­dowa dot. wyboru:

Wykonawcy, który przeprowadzi dla uczestników projektu szkolenie producenckie w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych i wyda uczestnikom zaświadczenia lub certyfikaty o jego ukończeniu, które spełniają  warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.)

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza Pro­to­kół z otwar­cia ofert:

Protokół z otwarcia 6AiS2017

Powrót