Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Wybór Wykonawcy – ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DZ/2017

17.10.17

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 4/DZ/2017 z dnia 06.10.2017r. z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa, w dniu 17.10.2017 komisja spośród ofert, które wpłynęły
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonała wyboru:

a) CZĘŚCI 1 zapytania ofertowego przeprowadzenie  szkolenia Monter paneli PV przygotowujące uczestników do zdania egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego została wybrana firma ATUM  Sp. z o.o., 

b) CZĘŚCI 2 zapytania ofertowego przeprowadzenie  szkolenia G1- podstawowe przygotowujące uczestników do zdania egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji i uzyskania uprawnień SEP została wybrana firma SANNORT   z o.o.

Informacja_o_wyborze_Wykonawcy – 4_DZ_2017

Dziękujmy za założenie ofert przez wszystkich Oferentów.

Powrót