Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 9/DZ/2017 dot. rozeznania stawki cenowej na wynajęcie sali — Lublin

16.11.17

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące wynajęcia 1 sali na terenie Lublina na realizację indywidualnych spotkań doradczych niezbędnych do zrealizowania działań w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa.

Sale będą wykorzystywane w następującym czasie:

–  listopad 2017 r.– styczeń 2018 r. 77 godz. (11 godz./7 osób).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi z przesunięciem do trzech miesięcy.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres grazyna.joachimowicz@fim.org.pl, pocztą lub dostarczona osobiście do Fundacji Inicjatyw Menedżerskich na adres: ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7, 20-078 Lublin do dnia 24 listopada  2017 r. do godz. 15.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szczegóły w załączanych dokumentach:

Rozeznanie 9_DZ_2017 – sala – dworadztwo indywi Lublin,

zal nr 1 – Formularz oferty

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Powrót