Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/Aktywni/2017/sala/KK

28.12.17

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. wynajęcia sali w Kraśnku na reali­za­cję indywidualnych spotkań doradczych w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 05.01.2018 roku o godz. 16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie rynku_1_Aktywni_2017 sala KK z.i. krasnik

Załącznik-nr-1-formularz-oferty_1__Aktywni_2017sala-KK-Krasnik-zaj.-ind.

 

Powrót