Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/Aktywni/2017/C

08.08.17

Doty­czy roze­zna­nia stawki ceno­wej dot. świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie Lublina w cza­sie reali­za­cji szko­le­nia „Monter/-ka paneli PV”  w ramach pro­jektu dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020,
Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 17 sierp­nia 2017 r. do godz. 08.15

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Zał.-nr-11-Rozeznanie-rynku_1/Aktywni2017/C_formularz-oferty

Rozeznanie-rynku_1/Aktywni2017/Catering_szkolenie-Monter

 

Powrót