Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 10/DZ/2017 – dot. rozeznania stawki cenowej na usługę cateringową — Lublin

24.11.17

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące  świadczenia usługi cateringowej na terenie miasta Lublina w czasie realizacji szkolenia Monter PV i szkolenia G1 w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa.

Usługa będzie realizowana w następującym czasie:

-usługa cateringowa będzie świadczona przez 5 dni w miesiącu grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r.

-usługa może być realizowana od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8.00-18.00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi z przesunięciem na miesiąc luty 2018 r..

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres grazyna.joachimowicz@fim.org.pl, pocztą lub dostarczona osobiście do Fundacji Inicjatyw Menedżerskich na adres: ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7, 20-078 Lublin do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szczegóły w załączanych dokumentach:

Rozeznanie 10_DZ_2017 – catering _ Monter_Lublin

Formularz_oferty_Rozeznanie 10_DZ_2017- catering _ Monter_G1_Lublin

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Powrót