ROZEZNANIE RYNKU NR 4/PPP/2018

ROZEZNANIE NR 4/PPP/2018 – peł­nie­nie funk­cji eks­perta ds. planowania opracowującego 1 Indy­wi­du­al­ny Pla­n Konsultacji. Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór 1 eks­per­ta ds. planowania opra­co­wu­ją­cego 1 Indy­wi­du­al­ny Pla­n Kon­sul­ta­cji dla … Czytaj dalej ROZEZNANIE RYNKU NR 4/PPP/2018